Polityka Prywatności

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest spółka COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: ul. Podwale 82-84/622, 50-414 Wrocław i adresem do doręczeń: ul. Akacjowa 4n lok. 2.17, 55-040 Ślęza, KRS 0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, wysokość kapitału zakładowego: 67.000, 00 zł, adres poczty elektronicznej: contact@less.today, numer telefonu +48 737-195-555 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej.

Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem: niepodanie w przypadkach i w wymaganym - do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem – zakresie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest przez Administratora; (2) obowiązki ustawowe Administratora: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki

techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Strona Internetowa) należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego usługobiorcę na Stronie Internetowej.

Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych: Wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy

Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

Cel przetwarzania danych: Marketing bezpośredni

Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Strony Internetowej oraz dążeniu do sprzedaży swoich produktów

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych: Marketing

Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Okres przechowywania danych: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Cel przetwarzania danych: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Cel przetwarzania danych: Korzystanie ze Strony Internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania

Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Strony Internetowej

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Stronie Internetowej

Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Stronie Internetowej celem poprawy funkcjonowania Strony Internetowej i zwiększenia zainteresowania produktami Administratora

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe usługobiorców Strony Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

b. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia np. umowy sprzedaży czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Stronie Internetowej. Efektem korzystania z profilowania na Stronie Internetowej może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji usługi lub produktu, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty na Stronie Internetowej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i zawrzeć umowę z Administratorem.

Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie Internetowej np. poprzez strony konkretnej usługi Administratora. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Podwale 82-84/ 622, 50-414 Wrocław, e-mail: rodo@less.today.

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a) w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą umowy np. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art.6 ust.1 lit. b RODO),

b) w celu realizacji zadań i obowiązków Administratora nakładanych przez przepisy prawa,

c) również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ewentualnym ustalaniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d) realizacji działań na które została wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora a w przypadku wyrażenia zgody, do czasu jej cofnięcia.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

a) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług

c) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w związku z czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Masz jednak pełną dobrowolność w podaniu nam danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

a) uzyskania dostępu do swoich danych;

b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach,

e) powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Twoje dane o zmianach dokonanych przez Twoje w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie);

f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) żądania przenoszenia danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu lub formy, w jakiej przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy napisz do nas i opisz swoją sprawę na adres: rodo@less.today.

Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, które podajesz nam przekazując swoje CV.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach jakie Ci w związku z tym przysługują.

Wysyłając do CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłoszenie rekrutacyjne zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Podwale 82-84/ 622, 50-414 Wrocław

Możecie się Państwo skontaktować z nami w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: rodo@less.today, a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

1. Twoje dane przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów:

• w przypadku danych, które nam Państwo przekazujecie, wskazanych w Kodeksie pracy, CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza je zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera c RODO. Mówi on o przetwarzaniu danych w celu wypełnienia wymogów prawa. Ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji,

• dane które nam Państwo przekazujecie, a które wykraczają poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twoje dobrowolnej zgody, którą wyrażacie wysyłając CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji,

• nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwie, nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach.

2. Twoje dane są przechowywane przez okres:

a) 3 miesięce od zamknięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko w przypadku bieżącej rekrutacji,

b) do czasu odwołania przez Twoje zgody (przed upływem 3 miesięcy) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy,

c) do czasu realizacji Twoje żądania usunięcia danych osobowych (przed upływem 3 miesięcy).

3. Twoje dane nie są udostępniane poza CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem Twoje danych osobowych, macie Państwo prawo do:

Prawo do cofnięcia zgody

Zgodę na przetwarzanie danych wyrażacie dobrowolnie. Każdą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych

Możecie zażądać:

- aby CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzieliła Państwu informacji o tym czy przetwarza Twoje dane,

a jeśli je przetwarza, możecie zażądać:

- aby udzielono Państwu dostępu do tych danych,

- aby jeszcze raz udzielono Państwu informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajecie.

Prawo do sprostowania

Jeśli uznacie, że Twoje dane osobowe, które CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza są nieprawidłowe lub niekompletne, macie prawo żądać, aby CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością je niezwłocznie sprostowała.

Prawo do usunięcia danych

Macie Państwo prawo zażądać, aby CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przestała przetwarzać Twoje dane i usunęła je (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego Administratora).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli Państwo uważacie, że:

- dane, które CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza są nieprawidłowe,

- CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcecie, abyśmy je usunęli,

- dane, które CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcecie, aby je CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usuwała, choć są CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i już niepotrzebne,

Macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzna takie żądanie, Twoje dane będą wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoje danych również wtedy, gdy złożycie sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoje szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało,

w zależności od tego czy interes CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nadrzędny wobec przyczyn Twoje sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców

Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ograniczy ich przetwarzanie, to CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformuje o tym odbiorców tych danych chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.

Jeśli tego Państwo zażądacie, CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformujemy Twoje o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Państwu one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego Administratora.

Jeśli tego zażądacie, CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prześle je bezpośrednio nowemu Administratorowi.

Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia w CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawo do sprzeciwu

Macie Twoje prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

5. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoje danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).